۱۳۹۸-۰۲-۱۸

نمایشگاه سیم و کابل تهران

۱۳۹۸-۰۲-۱۸

نمایشگاه سیم و کابل مشهد

۱۳۹۸-۰۲-۱۸

نمایشگاه سیم و کابل اصفهان

۱۳۹۸-۰۲-۱۴

سیمکا، اسپانسر تیم فوتبال مقاومت ابهر