کابل های ابزار دقیق

کابل های ابزار دقیق در سیستم های کنترلی جهت ارسال/دریافت علائم (سیگنال های) دیجیتال و آنالوگ به/از تجهیزات و حسگرها (سنسور) استفاده می شوند.

این کابل ها  اصولا در سطح ولتاژی ۲۴-۱۱۰ ولت و/یا جریان نامی ۴-۲۰ میلی آمپر قرار دارند. کابل های ابزار دقیق می بایست در برابر تداخل امواج الکتریکی  محافظت گردند.

شرکت آرتیمان الکتریک ابهر (سیمکا راد) انواع مختلف کابل های ابزار دقیق را تولید می کند که در صنایع مختلف، مخصوصاً در واحدهای تولید و توزیع برق و صنایع پتروشیمی کاربرد دارد.

استاندارد های مرتبط

این استانداردها در واقع بیان کننده حداقل نیازمندیهای الکتریکی ، مکانیکی و حرارتی مربوط به کابل ها میباشند. در برخی از این استانداردها حداقل نیازمندیهای ساخت و تست ذکر گردیده و در برخی دیگر فقط به حداقل نیازمندیهای تست اشاره شده است که برای رسیدن به این نیازمندیهای تست بایستی بسیار به کیفیت ساخت توجه شود.

BS 5308 P1
SPECIFICATION FOR POLYETHYLENE INSULATED CABLES

BS 5306 P2
SPECIFICATION FOR PVC INSULATED CABLES

IEC 60092-375
ELECTRICAL INSTALLATIONS IN SHIPS- PART 375: SHIPBOARD TELECOMMU CABLES AND RADIO-FREQUENCY CABLES- GENERAL INSTRUMENTATION-CONTROL AND COMMUNICATION CABLES

IEC 60092-376
ELECTRICAL INSTALLATIONS IN SHIPS- PART 376: CABLES FOR CONTROL AND INSTRUMENTATION CIRCUITS 150/250 V (300 V )