کابل های انتقال داده

کابل های انتقال داده  در سیستم های فرکانس بالا مورد استفاده قرار می گیرند. مشخصات انتقال کلی در این کابل ها شامل  تناوب، هم شنوایی، امپدانس مشخصه و  شرعت انتشار موج می باشند.

شرکت آرتیمان الکتریک ابهر (سیمکا راد) انواع مختلف این نوع کابل را بر اساس استاندارد های بین المللی  تولید می نماید.

استاندارد های مرتبط

این استانداردها در واقع بیان کننده حداقل نیازمندیهای الکتریکی ، مکانیکی و حرارتی مربوط به کابل ها میباشند. در برخی از این استانداردها حداقل نیازمندیهای ساخت و تست ذکر گردیده و در برخی دیگر فقط به حداقل نیازمندیهای تست اشاره شده است که برای رسیدن به این نیازمندیهای تست بایستی بسیار به کیفیت ساخت توجه شود.

IEC 60096-0-1
RADIO-FREQUENCY CABLES – PART 0: GUIDE TO THE DESIGN OF DETAILED SPECIFICATIONS- SECTION ON: COAXIAL CABLES

IEC 60096-1
PART 1: GENERAL REQUIREMENTS AND MEASURING METHODS

IEC 60096-2
RELEVANT CABLE SPECIFICATION

IEC 60096-3
PART 3: GENERAL REQUIREMENTS AND TESTS FOR SINGLE-UNIT COAXIAL CABLES FOR USE IN CABLED DISTRIBUTION SYSTEMS

IEC 60096-4-1
PART 4: SPECIFICATION FOR SUPER SCREENED CABLES- SECTION ONE: GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS