کابل های مخابراتی

کابل های مخابراتی در سیستم های فرکانس پایین استفاده می شوند و به صورت کابل های زوجی و با هادی مسی تولید می گردند.

این کابل ها جهت شبکه های محلی و مطابق نیازهای خاص مشتری و استانداردهای بین المللی توسط شرکت آرتیمان الکتریک ابهر (سیمکا راد) تولید می گردند.

استاندارد های مرتبط

این استانداردها در واقع بیان کننده حداقل نیازمندیهای الکتریکی ، مکانیکی و حرارتی مربوط به کابل ها میباشند. در برخی از این استانداردها حداقل نیازمندیهای ساخت و تست ذکر گردیده و در برخی دیگر فقط به حداقل نیازمندیهای تست اشاره شده است که برای رسیدن به این نیازمندیهای تست بایستی بسیار به کیفیت ساخت توجه شود.

IEC 60189-1
LOW-FREQUENCY CABLES AND WIRES WITH PVC INSULATION AND PVC SHEATH- PART1: GENERAL TEST AND MEASURING METHODS

IEC 60189-2
CABLES IN PAIRS, TRIPLES, QUADS AND QUINTUPLES FOR INSIDE INSTALLATIONS

IEC 60189-3
EQUIPMENT WIRES WITH SOLID OR STRANDED CONDUCTOR-PVC INSULATED IN SINGLES, PAIRS AND TRIPLES

IEC 60189-5
EQUIPMENT WIRES AND CABLES WITH SOLID OR STRANDED CONDUCTORS, PVC INSULATED, SCREENED, SINGLE OR ONE PAIR

IEC 60189-6
SIGNALLING CABLES IN SINGLES OR TELECOMMUNICATION EQUIPMENT AND INSTALLATION

IEC 60189-7
DISTRIBUTION WIRES WITH SOLID CONDUCTORS, PVC INSULATED, POLYAMIDE COATED, IN SINGLES, PAIRS, TRIPLES, QUADS, AND QUINTRUPLES

IEC 60708
LOW-FREQUENCY CABLES WITH POLYOLEFIN INSULATION AND MOISTURE BARRIER POLYOLEFIN SHEATH

IEC 60708-1
GENERAL DESIGN DETAILS AND REQUIREMENTS

IEC 60708-2
UNIT TYPE, FILLED, MOISTURE BARRIER POLYETHYLENE SHEATHED CABLES WITH COPPER CONDUCTORS AND SOLID OR CELLULAR INSULATION

IEC 60708-4
UNIT TYPE, UNFILLED, MOISTURE BARRIER POLYETHYLENE SHEATHED CABLES WITH COPPER CONDUCTORS, SOLID INSULATION AND INTEGRAL SUSPENSION STRAND