کابل های هوایی

کابل های هوایی بیشتر در مناطق روستایی یا نیمه شهری که در آنها تراکم تعداد خانه ها کم می باشد استفاده می شود. این کابل ها روی تیر نصب شده و یا بر روی دیوار کشیده می شوند.

کابل های هوایی، هادی های عایق شده دارند و برای سطح ولتاژی ۱ تا ۳۶ کیلو ولت استفاده می شوند

شرکت آرتیمان الکتریک ابهر (سیمکا راد) انواع مختلف کابل های هوایی از قبیل کابل های تک و چند رشته با هادی آلومینیوم و عایق XLPE را بر اساس استاندارد های بین المللی تولید می کند.

همه محصولات شرکت آرتیمان الکتریک ابهر (سیمکا راد) به نحوی طراحی می گردند که به منظور رضایتمندی مشتری کلیه استانداردهای ضروری کیفی، اجرایی و عملیاتی را برآورده سازند.

استاندارد های مرتبط

این استانداردها در واقع بیان کننده حداقل نیازمندیهای الکتریکی ، مکانیکی و حرارتی مربوط به کابل ها میباشند. در برخی از این استانداردها حداقل نیازمندیهای ساخت و تست ذکر گردیده و در برخی دیگر فقط به حداقل نیازمندیهای تست اشاره شده است که برای رسیدن به این نیازمندیهای تست بایستی بسیار به کیفیت ساخت توجه شود.

IEC 60502-2
POWER CABLES WITH EXTRUDED INSULATION AND THEIR ACCESSORIES FOR RATED VOLTAGES FROM 1 KV (UM=1,2 KV) UP TO 30 KV ( UM= 36 KV)-PART 2: CABLES FOR RATED VOLTAGES FROM 6 KV (UM= 7,2 KV) UP TO 30 KV ( UM=36 KV)

NFC 33-209
INSULATED OR PROTECTED CABLES FOR POWER SYSTEMS BUNDLE ASSEMBLED CORES FOR OVER HEAD SYSTEMS OF RATED VOLTAGE 0.6/1 KV

VDE 0276-626
POWER CABLES – OVER HEAD DISTRIBUTION CABLES OF RATED VOLTAGE U°/U (UM): 0.6/1 (1.2) KV